• عبادت امام باقر (ع) یکی از خصوصیّات اولیای خدا این است که هر چه از نظر مقامات معنوی بالاتر می روند، خاکساری و تواضع آنها نسبت به خدای تعالی بیشتر […]
  • امام باقر علیه السلام فرموده است: مسلمان با مسلمان برادر است. حق ندارد برادر برادرش را دشنام دهد و او را از حق خودش محروم کند و به او بدگمان […]
  • در بخشی از روایات، امام باقر (ع) با صراحت بیشتری جباران را مورد مذمت قرار داده و ایشان را در نظر جامعه منفور ساخته است. آن حضرت از رسول خدا […]