• والله لا یلح عبد مؤمن علی الله عزوجل فی حاجته الا قضاها له. [۱] .به خدا سوگند هیچ بندهای در دعا اصرار و پافشاری به درگاه خدای عزوجل نکند، جز […]
  • صفحه ۵۸ از ۱۱۰نکتهای که در این گفتار به عنوان منع حدیث عنوان شده، این است که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موجباختلاف و منازعه […]
  • وصیة لبعض أصحابه حینما أراد السفر فزوده علیهالسلام بهذه الوصیة القیمة:قال علیهالسلام: لا تسیرن سیرا و أنت حاف، و لا تنزلن عن دابتک لیلا الا و رجلک فی خف، و […]