• از جمله رهنمودهای سیاسی امام باقر (ع) به شیعیان خود، جبههگیری علیه حاکمان ستمگر و ساکت نبودن در برابر ظلمها و تجاوزهای آنان است.امام باقر (ع) میفرماید:کسی که به جانب […]
  • ۱- حماد بن عیسی عن حریز عن ابی بصیر و زراره قالا: قال ابو عبدالله (ع): ان من اتمام الصوم، اعطاء الزکاه یعنی الفطره کما ان الصلوه علی النبی (ص) […]
  • دربارهی امام باقر (ع) گفتهاند: هرگز شنیده نشد که نیازمندی نیازش را به آن حضرت اظهار داشت و با پاسخ منفی، مواجه شده باشد.امام باقر (ع) همواره توصیه میکرد که […]