• عمرو بن دینار و عبدالله بن عبید میگویند: ما هرگز به ملاقات امام باقر (ع) نرفتیم، مگر این که به وسیلهی هدایا و پوشاک و امکانات مالی، از ما استقبال […]
  • امام باقر علیهالسلام فرموده است: فرزندان بشر با صلاحیت اخلاقی پدران خود از خطر انحراف مصون میمانند.ابوبصیر نقل میکند که: روزی امام محمد باقر علیهالسلام از شخصی احوال راشد را […]
  • در فصلهای قبل سخن از اهمیت مودت اجتماعی به میان آمد. ولی در روابط اجتماعی مومنان، دوستیها و معاشرتها دارای ملاک ارزشی و انگیزهی الهی است. زیرا اصولا انسان با […]