امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

آغاز دولت بنی عباس

ازی امیه معذورین لو قتلوا
و ما رای ل بنی عباس من عذر
شب جمعه ۱۷ ربیعالاخر سال ۱۳۲
ابی العباس عبدالله بن محمد سفاح زمام امور کشورهای اسلامی را با تشریک مساعی ابومسلم خراسانی به دست گرفت.
مدت خلافت این سلسله ۵۲۶ سال طول کشید.
در این مدت اسلام به اوج رفعت رسید ولی بنی عباس نسبت به علویین نهایت ظلم و ستم را روا داشتند و حتی کوشیدند که نسل آنها را قطع کنند و علوی روی زمین نگذارند ولی دست قدرت سادات علوی و بنیفاطمه را از خون پاک ائمه اطهار علیه السلام در اطراف عالم پراکنده ساخت چنانچه اکنون بالغ بر سه میلیون سادات علوی در شرق و خاورمیانه میباشند و این بزرگترین فامیل بشری است که همه به هم مربوط و دارای شجرهنامه هستند. [۱۲۵].
خلفای عباسی ۳۷ نفر بودند
از ۶۵۶ – ۳۱۲ ه
سال هجری: جمعه ۱۴ ع ۱۳۲ – ۱ – نام خلیفه: سفاح – سال میلادی:۷۵۰
سال هجری: ۱۳۶ – نام خلیفه: منصور – سال میلادی: ۷۵۴
سال هجری: ۱۵۸ – نام خلیفه: مهدی – سال میلادی: ۷۷۵
سال هجری: ۱۶۹ – نام خلیفه: هادی – سال میلادی: ۷۸۵
سال هجری: ۱۷۰ – نام خلیفه: رشید – سال میلادی: ۷۸۶
سال هجری: ۱۹۳ – نام خلیفه: امین – سال میلادی: ۸۰۹
سال هجری: ۱۹۸ – نام خلیفه: مامون – سال میلادی: ۸۱۳
سال هجری: ۲۱۸ – نام خلیفه: معتصم – سال میلادی: ۸۳۳
سال هجری: ۲۲۷ – نام خلیفه: واثق – سال میلادی: ۸۴۲
سال هجری: ۲۳۲ – نام خلیفه: متوکل – سال میلادی: ۸۴۷
سال هجری: ۲۴۷ – نام خلیفه: منتصر – سال میلادی: ۸۶۱
سال هجری: ۲۴۸ – نام خلیفه: مستعین – سال میلادی: ۸۶۲
سال هجری: ۲۵۱ – نام خلیفه: معتز – سال میلادی: ۸۶۶
سال هجری: ۲۵۵ – نام خلیفه: مهتدی – سال میلادی: ۸۶۹
سال هجری: ۲۵۶ – نام خلیفه: معتمد – سال میلادی: ۸۷۰
سال هجری: ۲۷۹ – نام خلیفه: معتضد – سال میلادی: ۸۹۲
[صفحه ۴۳۱]
سال هجری: ۲۸۹ – نام خلیفه: مکتفی – سال میلادی: ۹۰۲
سال هجری: ۲۹۵ – نام خلیفه: مقتدر – سال میلادی: ۹۰۸
سال هجری: ۳۲۰ – نام خلیفه: قاهر – سال میلادی: ۹۳۲
سال هجری: ۳۲۲ – نام خلیفه: راضی – سال میلادی: ۹۳۴
سال هجری: ۳۲۹ – نام خلیفه: متقی – سال میلادی: ۹۴۰
سال هجری: ۳۳۳ – نام خلیفه: مستکفی – سال میلادی: ۹۴۴
سال هجری: ۳۳۴ – نام خلیفه: مطیع – سال میلادی: ۹۴۶
سال هجری: ۳۶۳ – نام خلیفه: طایع – سال میلادی: ۹۷۴
سال هجری: ۳۸۱ – نام خلیفه: قادر – سال میلادی: ۹۹۱
سال هجری: ۴۲۲ – نام خلیفه: قائم – سال میلادی: ۱۰۳۱
سال هجری: ۴۶۷ – نام خلیفه: مقتدی – سال میلادی: ۱۰۷۵
سال هجری: ۴۸۷ – نام خلیفه: مستظهر – سال میلادی: ۱۰۹۴
سال هجری: ۵۱۲ – نام خلیفه: مسترشد – سال میلادی: ۱۱۲۸
سال هجری: ۵۲۹ – نام خلیفه: راشد – سال میلادی: ۱۱۳۵
سال هجری: ۵۳۰ – نام خلیفه: مقتفی – سال میلادی: ۱۱۳۶
سال هجری: ۵۵۵ – نام خلیفه: مستنجد – سال میلادی: ۱۱۶۰
سال هجری: ۵۶۶ – نام خلیفه: مستضیء – سال میلادی: ۱۱۷۰
سال هجری: ۵۷۵ – نام خلیفه: ناصر – سال میلادی: ۱۱۸۰
سال هجری: ۶۲۲ – نام خلیفه: ظاهر – سال میلادی: ۱۲۲۵
سال هجری: ۶۲۳ – نام خلیفه: منتصر – سال میلادی: ۱۲۲۶
سال هجری: ۶۵۶ و ۶۴۰ – نام خلیفه: معتصم – سال میلادی: ۱۲۴۲ – ۱۲۵۸
چهارشنبه ۱۴ ماه صفر
ممالک عباسی نصیب ادارسه در مراکش و بنیاغلب و بنیطولون و طاهریان و صفاریان و آلبویه و بنیحمدان و غزنویان گردید. [۱۲۶].
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ هفت = 13