نقش اجتماعی, نقش تربیتی و ارشادی

امام باقر علیه السلام و محبت و عاطفه نسبت به خانواده

محبت و عاطفه نسبت به فرزندان و اعضای خانواده در اوج رعایت ارزشهای دینی و الهی، چیزی است که تنها در مکتب اهل بیت
به صحیحترین شکل آن دیده میشود. کسانی که از مکتب اهل بیت (ع) دور ماندهاند، چه آنان که اصولا پایبند به دین نیستند و
چه آنان که دین را از طریق غیر اهل بیت دریافت کردهاند، در ایجاد تعادل میان عواطف و ارزشها گرفتار افراط و تفریط شدهاند.
صفحه ۹۵ از ۱۵۵
گروهی آنچنان دلبسته به فرزند و زندگی هستند که همهی قوانین و ارزشهای دینی و اجتماعی را فدای آن میکنند، و دستهای
آنچنان گرفتار جمود و جهالت شدهاند که گمان کردهاند، توحید و محبت به خدا مستلزم بیعاطفگی و بیمهری نسبت به غیر خدا
است. این گروه دوستی و محبت زن و فرزند را عار میدانند و در مرگ [صفحه ۲۲۱ ] عزیزانشان، حتی از قطرهای اشک دریغ
دارند، ولی در کتب امام باقر (ع) خبری از این افراط و تفریطها نیست. گروهی نزد امام باقر (ع) شرفیاب شدند و به خانهی آن
حضرت وارد گشتند. اتفاقا یکی از فرزندان خردسال امام باقر (ع) مریض بود و آنان آثار غم و اندوه فراوانی را در آن حضرت
مشاهده کردند. امام باقر از مریضی فرزند به گونهای نگران و ناراحت بود که آرامش نداشت. آن گروه با مشاهدهی این وضع با
خود گفتند که اگر این کودک طوری بشود (بمیرد) ممکن است امام باقر (ع) چنان ناراحت و غمگین شود و از خود
عکسالعملهایی نشان دهد که ما از ایشان انتظار نداشته باشیم. در همین اندیشه بودند که ناگهان صدای شیون شنیده شد و دانستند
که کودک جان سپرده و اطرافیان بر او میگریند، اما همچنان از وضع امام باقر (ع) بیخبر بودند که ایشان با صورتی گشاده بر آنان
وارد شد، بر خلاف آنچه قبلا از آن حضرت مشاهده کرده بودند. میهمانان گفتند: وقتی که ما وارد شدیم و حال مضطرب شما را
دیدیم، ما نیز نگران وضع و حال شما شدیم! امام (ع) فرمود: ما دوست داریم که عزیزانمان سالم و بیرنج و درد باشند، ولی زمانی
که امر الهی سر رسید و تقدیر خداوندی محقق شد، خواست خداوند را میپذیریم و در برابر مشیت او تسلیم و راضی هستیم.
۳۹۸ ]. این بیان، مینمایاند که برخورداری از روحیهی رضا و تسلیم به معنای کنار نهادن عواطف و احساسهای طبیعی نیست، بلکه ]
عواطف در جای خود باید ابراز شود و در اوج ابراز عواطف انسانی، روحیهی رضا و تسلیم در برابر حکم الهی را نیز باید حفظ
[ کرد. [صفحه ۲۲۲
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 − = یک