اخلاق و فضائل

جایگاه دینی و علمی امام باقر

شخصیت دینی و علمی امام باقر (ع) تا بدان جا روشن و متبلور است که ترجمهنویسان و اندیشمندان اسلامی – حتی آنان که به خاطر اعتقاد به مذاهب دیگر، خط امامت را قبول نداشتهاند – به جایگاه والای آن حضرت اعتراف کردهاند. چنان که برخی از سخنان ایشان را تحت عنوان امام باقر (ع) در آینهی اندیشهها یاد خواهیم کرد.
جایگاه دینی و علمی امام باقر (ع) اصولا از محوریترین مباحث زندگی آن
[صفحه ۲۱]
حضرت میباشد؛ زیرا هر یک از ائمه به تناسب نیازها و شرایط فرهنگی و سیاسی زمان خویش، در بعدی از ابعاد کمالات خویش، ظهور و تجلی ویژهای داشتهاند و امام باقر (ع) از امامانی است که شرایط و مقتضیات زمان و نیازهای جامعهی اسلامی به وی مجال بیشتری داد تا در جایگاه تبیین معارف دین و تفسیر کلام وحی و تشریح سنت پیامبر (ص) درخششی تمام بیابد.
این ویژگی به ضمیمهی مقام علمی و مراتب زهد و تقوا و خصلتهای ارزندهی اخلاقی، وی را در جامعه، شخصیتی بحق ممتاز و فرزانه مینمود، و این فرزانگی بود که حاکمان زمان را بر موقعیت خود بیمناک میساخت و به حسادت و توطئه چینی وا میداشت؛ زیرا حاکمانی چون بنیامیه که نه تکیهگاه دینی داشتند و نه مقبولیت اجتماعی، نه دین آنها را تایید میکرد و نه مردم به حکومت آنها رای داده بودند! از وجود پایگاه علمی و دینیای که در راس آن فردی پر نفوذ و ارجمند، چون امام باقر (ع) حضور داشته باشد و بتواند با تعالیم خویش موجودیت آنان را تهدید کند، براستی که برای آیندهی خود نگران بودند.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت + 9 =