احادیث اعتقادی

خبر امام باقر علیه السلام درباره محشر

به نقل روضه کافی به سند محمد بن اسحق گفت از امام محمد باقر شنیدم که فرمود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر
این آیه یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا فرمود روزی که جماعت پرهیزکاران را به پیشگاه خداوند رحمن برای نایل شدن به
اقسام رحمت الهی حشر میکنیم – فرمود ای علی وفد جز مردم سواره نباشند یعنی اطلاق وفد بر سواران میشود و این جماعت
یعنی این اشخاص که در این آیه اشاره شده مردمی میباشند که از خدای میترسند پرهیزکار – پارسا – متقی با ورع زیسته و
خداوند هم آنها را دوست داشته و اختصاص داد به محبت خود و اعمال آنها را مورد توجه و رضایت قرار داد. و این مردم متقیان
هستند آنگاه خطاب به علی بن ابیطالب کرده فرمود: یا علی اما و الذی خلق الخلقۀ و بریء النسمه انهم لیخرجون من قبورهم و ان
الملائکۀ لتستقبلهم بنوق من نوق العز علیها رحائل الذهب مکللۀ بالدر و الیاقوت و جلائلهما الاستبرق و السندس و خطبها جدل
الارجوان تطیر بهم الی المحشر مع کل رجل منهم الف ملک من قدامه و عن یمینه و عن شماله یزفونهم زفا حتی ینتهوا بهم الی باب
الجنۀ الاعظم و علی باب الجنۀ شجرة ان الورقۀ منها لیستظل تحتها الف رجل من الناس و عن یمین الشجره عین مطهرة مزکیۀ قال
فیشقون منها شربۀ شربۀ فیطهر الله بها قلوبهم من الجسد و یسقط عن ابشارهم الشعر و ذلک قول الله عز و جل و سقاهم ربهم شرابا
طهورا من تلک العین المطهره قال ثم یصرفون الی عین اخری عن یسار الشجره فیغتسلون فیها و هی عین الحیوة فلا یموتون ابدا
قریب بدین مضمون فرمود ای علی سوگند به خدائی که دانه را شکافت و این خلق را بیافرید این گروه یعنی پرهیزکاران که در دار
صفحه ۲۲۹ از ۲۶۹
دنیا به تقوی کار کردهاند از قبور خود بیرون میشوند و فرشتگان خدای سبحانه تعالی با ناقه های عزت که بر آنها بار طلا نهاده و
مکلل به در و یاقوت است و از استبرق و سندس بهشت پوشیده شده و زمامش از پوست ارجوان بتافته ایشان را استقبال کنند و
ایشان را با چنین عظمت و ابهت و جلال به محشر طیران دهند و با هر مردی از آن جماعت هزار فرشته از پیش روی و طرف راست
و چپ وی در حرکتند و ایشان را در کمال عزت و کرامت راه سپارند تا به درب بهشت اعظم برسانند و بر باب بهشت درخت
بزرگی است چنانکه هر برگی از برگهایش هزار مرد از آدمیان را [صفحه ۳۷۴ ] در سایه خود حفظ میکند و از جانب راست این
درخت چشمهای است پاک و صاف که آن مردم متقی از آن جرعه جرعه مینوشند و خدای تعالی از برکت و میمنت این چشمه
دلهای ایشان را از غبار حسد بشوید و پاک گرداند و موی بسیار از بشره آنها فرو ریزد و این است معنی قول خدای تعالی که
فرمود بیاشاماند پروردگار ایشان به مردان متقی شراب طهور و مطهر و مزکی باشد و این همان چشمه زندگانی و آب حیات است
که هر کس بیاشامد بوی مرگ دیگر نمیشنود. ثم قال یوقف بهم قدام العرش و قد سلموا من الافات و الاسقام و الحر و البرد ابدا
قال فیقول الجبار جل ذکره للملائکۀ الذین معهم احشروا اولیائی الی الجنه و لا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضائی عنهم و وجبت
رحمتی لهم و کیف ارید ان اوقفهم مع اصحاب الحسنات و السیئات قال فتسوقهم الملائکه الی الجنه فاذا انتهوا بهم الی باب الجنۀ
الاعظم ضرب الملائکۀ الحلقه ضربۀ تصر صریرا فبلغ صوت صریرها کل حوراء اعدها الله لاولیائه فی الجنان فیتباشرون بهم اذا سمعوا
صریر الحلقۀ فیقول بعضهم لبعض قد جائنا اولیاء الله فینفتح لهم الباب فیدخلون الجنه و تشرف علیهم ازواجهم من الحور العین و
الادمیین فیقلن مرحبا بکم فما کان اشد شوقنا الیکم و یقول لهن اولیاء الله مثل ذلک. فرمود یا علی این پرهیزکاران را در پیشگاه
عرش حق نگاه میدارند آنجا از تمام آفات و اسقام و بلیات و آلام و امراض و زحمات و گرما و سرما و صدمات آسوده خواهند
بود آنگاه از جانب عرش پروردگار به فرشتگانی که با آنها هستند خطاب میشود دوستان ما را به بهشت جاوید رهبری کنید و
دیگر متوقف نسازید زیرا آنها بر دیگران سبقت و امتیاز دارند رضا و خشنودی ما را بر هر کار در دنیا مقدم داشتهاند و کارهای
خود را به ورع و پارسائی برگزار نمودهاند ما از آنها راضی و از اعمالشان خشنود هستیم رحمت من در حق آنها واجب است و
نباید آنها در حساب دیگران و در صفوف کسانی که دارای حسنات و سیئات با هم هستند در یک صف قرار گیرند. فرشتگان
رحمت حق این جماعت پرهیزکاران را به بهشت عدن و به بهشت اعظم راهنمائی میکنند. فرشتگان حلقه درب بهشت را چنان
میکوبند که صدای آن به تمام حوریانی که [صفحه ۳۷۵ ] خداوند تعالی آفریده است و در باغهای بهشت و جنات رضوان برای
دوستانش مهیا داشته میشنوند و چون صریر و صدا را بشنوند یکدیگر را بشارت میدهند و میگویند اولیاء خدا و دوستان حق نزد
ما آمدند – آنگاه درب بهشت بزرگ را بگشایند و آنها را درون بهشت جا دهند و از ازواج ایشان از حورالعین و آدمیان همه
حضور به هم رسانده استقبال کنند و خیر مقدم گویند که مرحبا بر شما به دیدار شما بسیار شایق و منتظر بودیم اولیاء خدا نیز همان
تحیت و ترحیب را میگویند و با هم بخرامند. در اینجا علی علیه السلام عرض میکند یا رسول الله معنی قول خدای تعالی که
میفرماید غرف من فوقها غرف مبنیۀ چیست؟ فرمود غرفههای بلند که بر فراز آن غرفههای بلند دیگر است بدون قصور و اعوجاج
در نهایت استحکام و استواری بنا شده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این غرفهها برای اولیاء خودش با در و یاقوت و
زبرجد ساخته شده و سقفهای آن از طلا کشیده شده و به نقره پوشیده شده و هر غرفهای از آن غرفهها هزار درب طلا دارد و بر
فیها فرش مرفوعه اذا ادخل المؤمن الی منازله فی الجنۀ و وضع علی رأسه تاج » هر دری هزار فرشته موکل است. و اضافه فرمود که
الملک و الکرامه البس حلل الذهب و الفضه و الیاقوت و الدر منظومۀ فی الاکلیل تحت التاج قال و البس سبعین حله صریر بالوان
مختلفه بالذهب و الفضه و الیاقوت خیر فذلک قول الله عز و جل یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر فاذا
جلس المؤمن علی سریرة اهتز سریرة فرحا فاذا استقر لولی الله عز و جل فی الجنان استأذن علیه المتوکل بجنانه لیهنه بکرامۀ الله عز و
جل ایاه فیقول له خدام المؤمن من الوصفاء و الوصائف مکانک فان ولی الله عز و جل قد اتکا علی اریکته و زوجته الحوراء تهیأ له
صفحه ۲۳۰ از ۲۶۹
فرمود در آن منازل عالیه فرشهای بلندی بر فراز هم افکندهاند و چون مؤمن به منازل خود که بهشت است وارد «. فاصبر لولی الله
شوند تاج کرامت و ملک بر سر او گذارند و جامهها و حلههای زربافته و سیمین که با یاقوت و در به هم پیوسته در اکلیلی که در
زیر تاج باشد بر تن بیاراید و هفتاد جامه حریر با رنگهای گوناگون و انواع لباس ملون با طلا و نقره و یاقوت سرخ مزین گردیده
این لباسها را بپوشند و در این مورد است که خداوند عالم فرموده. زیور بسته شوند در بهشت جاوید با دست ابرنجنهای زرین و
مروارید و جامههای حریر [صفحه ۳۷۶ ] زربفت مروارید نشان و چون شخص مؤمن بر تخت خویش جلوس کند سریرش از شدت
فرح و شادمانی به جنبش درآید و چون ولی خدا در جنان جاودان استقرار یابد آن فرشته که موکل باغهای اوست رخصت گیرد و
او را به کرامت و مبارکباد خدای تعالی و تهنیت و تحیت تبریک گوید و خدام مؤمن از زن و مرد او را خیر مقدم گویند و ازواج
آنها آمادهباش خود را به عرض او برسانند – آنها مشعوف و مسرور گردند سپس حورالعین از خیمهها بیرون میآیند و با لباسهای
زرین به راهنمائی فرشتگان به سوی سریر آنها میروند و بوی مشک و عنبر از آنها ساطع است. این حوریهها با تاج کرامت و با
کفش مکلل به یاقوت و لؤلؤ و بند نعلین او از یاقوت سرخ است چون آنها به ولی خدا نزدیک شوند متقیان و دوستان خدا با شوقی
مفرط به ملاقات آنها رفته استقبال کنند و به حورالعین گویند امروز روز رنج و تعب و زحمت نیست بلکه زمان آرامش و آسایش
است. میفرماید یا علی این متقیان با حورالعین معانقه میکنند و معانقه آنها پانصد سال طول میکشد بدون آنکه از هم ملول شوند
و هر دم هزارها فرشته برای تهنیت او آیند و تبریک گویند و دسته دسته فرشتگان به زیارت ولی خدا خواهد آمد – و از هر دری
هزارها فرشته به دیدار ولی خدا آمده با هم مفاخرت میکنند – دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام آنها تقدیس و
تسبیح گویند و لحمدالله رب العالمین بخوانند و برای آنها رزق معلومی هست و صفات صبر و شکیبائی و حلم و بردباری آنها به
.[ صورت زیبائی تجسم پیدا کند و برای آنها فضیلتی گرد. [ ۸۶
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 1 = چهار