احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد حقوق اجتماعی مؤمنان بر یکدیگر

امام باقر (ع): از جمله حقوق مؤمن بر عهدهی برادر مؤمنش این است که گرسنگی او را برطرف کند (نیازهای ضروری اقتصادی او
را بر آورده سازد) و اندام او را بپوشاند (نیازهای ضروری وی را از نظر پوشاک برطرف کند) و گرفتاریها و غمهای او را بزداید و
قرضها و بدهکاریهایش را ادا کرده، و هنگامی که جان سپرده به خانواده و فرزندانش رسیدگی نماید. [ ۵۶۵ ]. آنچه امام باقر (ع)
در این روایت بیان فرموده است، در حقیقت عالیترین روابط اجتماعی جامعهی مؤمنان را ترسیم میکند و مسؤولیت عمومی را در
اعضای جامعه پدید میآورد تا در میان آنان کسی گرسنه و فاقد امکانات ضروری باقی نماند. ولی افسوس که جوامع اسلامی
فاصلهی عمیقی با چنین جامعهی ایدهآلی دارند که رهبران و معلمانشان به ایشان معرفی کردهاند! امام باقر (ع) به پیروان و دوستان
خود همیشه سفارش میفرمود: اصحاب، یاران و دوستانتان را گرامی بدارید و به ایشان احترام بگذارید، با یکدیگر نامهربان و
.[ ترشرو نباشید، به هم زیان نزنید، حسد مورزید، از بخل [صفحه ۳۰۸ ] بپرهزید. از بندگان خالص خدا باشید. [ ۵۶۶
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه + = 10