نقش تربیتی و ارشادی

غرض ورزی و تدابیر حیله گرانه ی عناصر ضد دین

کسانی که در باطن و اعماق ضمیر خویش با پیام وحی بیگانهاند، و با شریعت تضاد دارند، زمانی که قادر به مبارزهی صریح و علنی
[ با آن نباشند، میکوشند تا با نفوذ دادن ایده های غیر دینی و برنامه های غیر الهی در مجموعهی باورها و دستورهای [صفحه ۹۹
مکتبی، به گونهای خزنده، ماهیت و خاصیت اصلی دین را تضعیف کرده، آن را به انحراف بکشانند. این حرکت، حرکتی منافقانه
صفحه ۴۸ از ۱۵۵
است که نسبت به ادیان قبل از اسلام نیز از سوی عناصر مغرض و ناسالم اعمال میشده است، تا راه ایمان را بر رهروان دین
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم » : مخدوش سازند. خداوند در افشای چهرهی این گروه و نیز تهدید آنان فرموده است
۱۸۰ ]. وای بر آنان که با دست ] .« یقولون هذا من عندالله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون
خویش مطالبی را نوشته و به دروغ میگویند: این از نزد خدا است. هدفشان از این کار دستیابی به پولی اندک است. وای بر آنان از
آنچه نوشتند و وای بر آنان از آنچه به دست آوردند!
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 − سه =