مولد و میلاد امام باقر علیه السلام

بسمه تعالی شأنه تولد حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مدینه در سوم صفر سال ۵۷ هجری رخ داد. آفتاب وجودش در زمان
جدش سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام پرتوافکن گردید و سه سال با امام حسین علیه السلام بود [ ۱]. در کشف الغمه
مینویسد: تولدش در مدینه سال ۵۷ هجری و وفاتش در سال ۱۱۴ در سن ۵۷ سالگی بوده است [ ۲]. در مصباح روز جمعه ماه
رجب در مناقب و روضه روز سهشنبه در خبر جابر جعفی میفرماید صبح روز جمعه در مدینه غره ماه رجب متولد گردید و اذان در
گوش راست و اقامه در گوش چپ آن بزرگوار خواندند و نام او را محمد و کنیهاش را ابوجعفر و لقبش را باقر نهادند [ ۳]. سال
۵۷ خارج نیست اکثر محققین همان جمعه غره رجب سال ۵۷ را اصح اخبار دانستهاند. در اعیان الشیعه تولد امام – ۵۸ – تولد از ۵۹
باقر علیه السلام را غره رجب یا سوم صفر سال ۵۷ و قیل ۵۶ نوشته ابنصباغ مالکی مینویسد ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین در
مدینه سوم صفر سال ۵۷ هجری متولد شد و در وقتی که جدش حسین شهید شد سه ساله بود [صفحه ۲] پدرش زینالعابدین و
مادرش دختر حسن بن علی بن ابیطالب بود و او هاشمی و علوی است کنیهاش ابوجعفر و لقبش باقر – شاکر – هادی است که
مشهورترین آن باقر است و بدین جهت او را باقر گفتند که علم را از هم شکافت مانند چشمهای که از سنگ شکافته و منفجر گردد
از سینه او علم منفجر و منتشر شد [ ۴]. ما در این کتاب وارد یک سبک نوینی در ترجمه و شرح حال امام باقر علیه السلام شدهایم که
در کتب سابق به این نحوه تنظیم نگردیده و آن بیان روش مخصوص این امام است در آموزش و پرورش و جامعیت علومی که امام
پنجم تعلیم فرموده و مبانی مکتب بسیط و وسیع جعفری را تشکیل میدهد که ما آموزش آن حضرت را به ترتیب نقل میکنیم تا از
علوم و فنون اسلام که در مکتب جعفری بسط داشته به تفصیل سخن گوئیم و ما معتقدیم که آشنائی با مکتب جعفری بدون توجه
به تعلیمات باقری نتیجه کاملی نخواهد داد و بدین جهت از اینجا فصول علمی یا برنامه تعلیمی امام محمد باقر (ع) به ترتیب نقل
خواهد شد. یا جابر انک ستبقی حتی تلقی ولدی محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهمالسلام المعروف فی التوریۀ
بالباقر فاذا لقیته فاقرأ منی السلام [ ۵]. فرمود ای جابر تو آنقدر زنده خواهی ماند تا آنکه یکی از فرزندان مرا ملاقات کنی که نامش
محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام است و او در تورات به باقر نامیده شده چون او را ملاقات کردی سلام مرا
به او برسان … امام پنجم حضرت ابوجعفر امام محمد بن علی باقر است که چشمههای علم را منفجر فرموده و به قدر امکان از تمام
علوم و فنون به مردم آموخت و یک انقلاب آموزشی و حرکت فکری و نهضت علمی برپا ساخت که در عالم نظیر نداشته با ورق
زدن صفحات آینده این کتاب یک سلسله تعلیم و تربیتی بینظیری که از این امام به مقتضای آرامش اجتماع عصر به مسلمین تعلیم
گردیده خواهید دید.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج − = 4