سیره عملی و رفتاری

نقش خاتم امام محمد باقر علیه السلام

شیخ صدوق در عیون الاخبار و امالی به سند خود از حضرت امام رضا علیه السلام نقل میکند که فرمود نقش خاتم جدم حسین
علیه السلام ان الله بالغ امره بود و علی بن الحسین علیه السلام همان انگشتر را در دست داشت – در فصول المهمه نقش خاتم امام
محمد باقر را (رب لا تذرنی فردا) نقل کرده. ثعلبی در تفسیر خود مینویسد: نقش خاتم حضرت باقر علیه السلام این کلمات بود:
ظنی بالله حسن – و بالنبی المؤتمن و بالوصی ذی المنن – و بالحسین و الحسن شیخ در تهذیب از حضرت صادق علیه السلام روایت
میکند که فرمود نقش خاتم پدرم العزة لله جمیعا بود. ابونعیم در حلیۀ الاولیاء مینویسد: حضرت صادق علیه السلام فرمود نقش
خاتم پدرم القوة لله جمیعا بود – در کافی العزة لله در مکارم الاخلاق العزة لله نوشته و ممکن است چند انگشتر داشته باشد. شاعر آن
بزرگوار کمیت و سید حمیری و دربانش جابر جعفی بود. [ ۹۱ ]. ثعلبی مینویسد: نقش انگشتر و مهر امام محمد باقر ظنی بالله حسن
و بالنبی المؤتمن و بالوصی ذی المنن و بالحسین و الحسن بود. [ ۹۲ ]. در مکارم الاخلاق مینویسد: انگشتر امام پنجم عقیق بود و
نقش او املی بالله بود و در یک انگشتر العزة لله و در روایت امام رضا علیه السلام نقش خاتمش ان الله بالغ امره بود و در یک انگشتر
.[۹۳] .« رب لا تذرنی فردا »
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه + = 16