ازدواج و همسران, فرزندان و نوادگان

همسران و فرزندان امام باقر

امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:
۱- امام صادق علیه السلام ۲- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است.
۳- ابراهیم ۴- عبدالله، مادرشان «ام حکیم» دختر اسید بن مغیرهی ثقفی است، این دو برادر در دوران کودکی از دنیا رفتند.
۵- علی ۶- زینب، که مادرشان کنیز بود. ۷- ام سلمه که مادر او نیز کنیز بود. [۱۶۵].
خدایا! تو را به مقامات و کمالات امام باقر علیه السلام ما را از پیروان راستین آن حضرت کن، و زندگی سازندهی او را برای ما الگویی مفید، و سرمشقی سودمند قرار بده – آمین یا رب العالمین
پاورقی
[۱] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۶۹٫
[۲] وصیتنامهی سیاسی الهی امام خمینی (ره)، ص ۳- از امام صادق (ص) نقل شده، پیامبر (ص) فرمود: «برای پدرم (امام باقر) مناقبی هست که هیچ یک از پدرانم دارای آن مناقب نیستند.» (بحار، ج ۴۶، ص ۲۲۸).
[۳] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۶۹٫
[۴] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۶۹ – از این حدیث فهمیده می شود که صدقه بعد از رفع خطر نیز، سنت بوده و در جلوگیری از خطر، موثر می باشد.
[۵] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰۴٫
[۶] المستجاد من الارشاد (علامهی حلی) ص ۲۰۸٫
[۷] الاختصاص شیخ مفید، ص ۶۲ – بحار، ج ۴۶، ص ۲۲۸٫
[۸] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷٫
[۹] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۲۱٫
[۱۰] علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۳۳ – بحار، ج ۴۶، ص ۲۲۵٫
[۱۱] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۰٫
[۱۲] اعیان الشیعه، ط ارشاد، ج ۱، ص ۶۵۰٫
[۱۳] مناقب آل ابی طالب (ع)، ج ۴، ص ۱۹۷٫
[۱۴] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰۵٫
[۱۵] اقتباس از تتمه المنتهی، ص ۷۳ تا ۹۰٫
[۱۶] تتمه المنتهی، ص ۷۳٫
[۱۷] الخرایج و الجرایح، (راوندی) ص ۲۴۶ – نظیر این مطلب با اندکی تفاوت در کتاب بصائر الدرجات ص ۴۵ آمده است.
[۱۸] رجال کشی، ص ۱۲۵٫
[۱۹] گر چه اساس تشیع در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیریزی شد، ولی حکومت ننگین و سیاه بنیامیه، این اساس را درهم ریخت، امام باقر علیه السلام آن را نوسازی کرد. (رجال کشی، ص ۱۲۵).
[۲۰] بحار، ج ۴۶، ص ۳۴۰ – اختصاص شیخ مفید، ص ۶۶ – نظیر این مطلب در مورد دستور امام صادق (ع) به جابر، نیز نقل شده است. (بحار، ج۴۶، ص ۳۴۴).
[۲۱] اعلام الوری، ص ۲۶۳٫
[۲۲] سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۴۳٫
[۲۳] سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۴۲ – بحار، ج ۷۸، ص ۱۸۳٫
[۲۴] بهجه الآمال، ج ۲، ص ۴۹۰٫
[۲۵] واقعه /۱۰ و ۱۱٫
[۲۶] بهجه الآمال، ج ۴، ص ۱۶۹٫
[۲۷] همان مدرک.
[۲۸] سفینه البحار، ج ۱، ص ۷٫
[۲۹] الائمه الاثنی عشر (هاشم معروف) ج ۲، ص ۱۹۷٫
[۳۰] همان مدرک، ص ۳۳۴ – ۳۳۵ – بهجه الآمال، ج ۳، ص ۳۸۵٫
[۳۱] اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۶۵۱٫
[۳۲] اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۶۵۱٫
[۳۳] اعلام الوری، ص ۲۶۳٫
[۳۴] اعیان الشیعه، ط ارشاد، ج ۴، ص ۲۷٫
[۳۵] اعلام الوری، ص ۲۶۴٫
[۳۶] اشاره به شاگردان امام باقر (ع) که اکثرا از اهالی کوفه بودند.
[۳۷] اعراف / ۵۰٫
[۳۸] ارشاد مفید، ص ۲۸۲ – احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۷٫
[۳۹] اسراء / ۱٫
[۴۰] اعراف / ۵۰٫
[۴۱] احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۹ – ۶۰ – نظیر ماجرای فوق، بین یکی دیگر از اطرافیان هشام به نام «ابرش» با امام باقر (ع) رخ داد. (بحار، ج ۴۶، ص ۳۵۵).
[۴۲] روضه الکافی، ص ۱۲۱ – ۱۲۲٫
[۴۳] منافقون / ۱٫
[۴۴] نمل / ۱۸٫
[۴۵] یوسف / ۱۷٫
[۴۶] بقره / ۲۴۹٫
[۴۷] احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۶۴ تا ۶۶٫
[۴۸] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۴۳٫
[۴۹] نور / ۳۶ – ۳۷٫
[۵۰] فروع کافی، ج ۶، ص ۲۵۶ – ۲۵۷٫
[۵۱] بقره / ۱۸۷٫
[۵۲] انعام / ۱۲۴٫
[۵۳] اقتباس از روضه الکافی، ص ۳۴۹ تا ۳۵۱ – بحار، ج ۴۶، ص ۳۴۷٫
[۵۴] نسا / ۳۵٫
[۵۵] اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۶۵۲٫
[۵۶] آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؟ (انبیاء / ۳۰).
[۵۷] و هر کس غضبم بر او وارد گردد، سقوط می کند. (طه / ۸۱).
[۵۸] بحار، ج ۴۶، ص ۳۵۴٫
[۵۹] فما استمتعتم به منهن … (نسا / ۲۴).
[۶۰] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۶۲٫
[۶۱] انعام / ۸۴ و ۸۵٫
[۶۲] آلعمران / ۶۱٫
[۶۳] نساء / ۲۳٫
[۶۴] احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۸ و ۵۹٫
[۶۵] اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی، ص ۲۴۲٫
[۶۶] اعلام الوری، ص ۲۵۷٫
[۶۷] همان مدرک.
[۶۸] اقتباس از منتخب التواریخ، ص ۴۵۸ – تتمه المنتهی، ص ۸۳٫
[۶۹] وقایع الایام (صیام)، ص ۹۲ – کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۵۰٫
[۷۰] باید توجه داشت که این مطلب وقتی صحیح است که سال وفات جابر بعد از سال شهادت امام سجاد بوده باشد، و بنا به تحقیق علامه مامقانی، جابر در سال ۹۸ هجری از دنیا رفت. (تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۰۰).
[۷۱] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۰٫
[۷۲] بحار، ج ۴۶، ص ۲۷۱٫
[۷۳] سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۴۲٫
[۷۴] این مرد بلند قامت از طایفه جن بود، که به عنوان خادم و نامهرسان امام باقر علیه السلام، به صورت انسان ظاهر شده بود.
[۷۵] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۹۶٫
[۷۶] روضه الکافی، ص ۸۵٫
[۷۷] وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳۵٫
[۷۸] بحار، ج ۴۵، ص ۳۵۱٫
[۷۹] همان مدرک.
[۸۰] مقاتل الطالبیین، ص ۱۰۲ – زید الشهید (مقرم) ص ۱۴۳ – ۱۴۶٫
[۸۱] قاموس الرجال، ج ۴، ص ۲۷۴ – بحار، ج ۴۶، ص ۱۸۷ – مراقد المعارف، ج ۱، ص ۳۲۰٫
[۸۲] سر السلسله العلویه، ص ۵۷٫
[۸۳] الغدیر، ج ۳، ص ۷۰٫
[۸۴] همان مدرک.
[۸۵] بحار، ج ۴۶، ص ۱۹۴ – قاموس الرجال، ج ۴، ص ۲۶۶٫
[۸۶] بحار، ج ۴۶، ص ۲۰۹٫
[۸۷] همان مدرک، ص ۱۹۸٫
[۸۸] الغدیر، ج ۲، ص ۲۱۱٫
[۸۹] قسمتی از این اشعار، در الغدیر، ج ۲، ص ۲۰۴ تا ۲۱۰ ذکر شده است.
[۹۰] الغدیر، ج ۲، ص ۱۸۷٫
[۹۱] تا آنجا که نقل شده، تعداد اشعار او هنگام شهادتش به ۵۲۸۹ بیت رسید. (الغدیر، ج ۲، ص ۱۹۶).
[۹۲] اعلام الوری، ص ۲۶۵٫
[۹۳] الغدیر، ج ۲، ص ۲۰۲٫
[۹۴] بحار، ج ۴۶، ص ۳۳۲٫
[۹۵] الغدیر، ج ۲، ص ۲۱۱٫
[۹۶] اقتباس از بحار، ج ۴۶، ص ۲۹٫
[۹۷] مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۱۸۴٫
[۹۸] بحار، ج ۴۲، ص ۳۶۰٫
[۹۹] قصص / ۸۳٫
[۱۰۰] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۱٫
[۱۰۱] مائده / ۳٫
[۱۰۲] اقتباس و تلخیص از بحار، ج ۴۶، ص ۳۰۶ تا ۳۰۹٫
[۱۰۳] توضیح این که: اگر چراغی مثلا آن قدر نفت در آن کردهاند که بنا است ۲۰ ساعت روشن باشد، در این بیست ساعت اگر هزاران چراغ دیگر را از شعله آن روشن کنند، چراغهای دیگر روشن می شود، ولی از او چیزی کم نمیشود، یعنی روشنایی او در همان بیست ساعت ادامه دارد.
[۱۰۴] داستان عزیر در قرآن، سوره بقره، آیهی ۲۵۸، آمده است.
[۱۰۵] اقتباس از: دلائل الامامه طبری شیعی، ص ۱۰۷ و ۱۰۸ – منتخب التواریخ، ص ۴۲۸ و ۴۲۹ – روضه الکافی، ص ۱۲۳٫
[۱۰۶] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۱ و ۴۷۲٫
[۱۰۷] اصول کافی، ج ۲، ص ۳۲۹٫
[۱۰۸] همان مدرک، ص ۳۳۹٫
[۱۰۹] تحف العقول، ص ۲۹۴٫
[۱۱۰] همان مدرک، ص ۲۹۵٫
[۱۱۱] بحار، ج ۴۶، ص ۲۸۹٫
[۱۱۲] اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۳٫
[۱۱۳] مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۲۰۸٫
[۱۱۴] احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۴٫
[۱۱۵] اصول کافی، ج ۲، ص ۷۴٫
[۱۱۶] همان مدرک، ص ۷۵٫
[۱۱۷] انوار البهیه محدث قمی، ص ۲۱۴ و ۲۱۵ – کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۱۹ – بحار، ج ۴۶، ص ۲۹۷ و ۲۹۸٫
[۱۱۸] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۱۹ و ۳۲۰ – مطابق بعضی از روایات، فرمود: «به یاد مناجات حضرت الیاس علیه السلام افتادم، و همان مرا به گریه انداخت» (الخرائج و الجرایح، ص ۲۵۴).
[۱۱۹] بحار، ج ۴۶، ص ۲۹۴٫
[۱۲۰] فروع کافی، ج ۳، ص ۳۲۳٫
[۱۲۱] مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۱۹۲٫
[۱۲۲] کوهی است در نزدیکی مکه.
[۱۲۳] مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۱۹۳ و ۱۹۴٫
[۱۲۴] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۲۰ و ۳۲۱٫
[۱۲۵] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۲۰ و ۳۲۱٫
[۱۲۶] ترجمه ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۶۴٫
[۱۲۷] وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۴۴۵٫
[۱۲۸] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۲۰٫
[۱۲۹] بحار، ج ۴۶، ص ۲۸۹٫
[۱۳۰] ترجمه ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۶۵٫
[۱۳۱] اعیان الشیعه، ط قدیم، ج ۱۵، ص ۱۴۱ – مجالس المومنین، ص ۱۱۷٫
[۱۳۲] فروع کافی، ج ۶، ص ۲۲۶٫
[۱۳۳] کشف الغمه، ج ۲، ص ۲۵۵٫
[۱۳۴] ظاهر این است که محمد بن منکدر از صوفیان اهل تسنن بود، مانند طاووس یمانی، شقیق بلخی، ابراهیم بن ادهم و امثال آنها، در کتاب مستطرف حکایت شده: محمد بن منکدر، شب را بین خود و خواهران و مادرش، سه قسمت کرد، و هر یک به نوبهی خود عبادت می کردند، خواهرش مرد، شب را بین خود و مادرش دو قسمت کرد، مادرش مرد، همهی شب را خودش عبادت می کرد، مرحوم محدث قمی (ره) می گوید: اگر این مطلب، صحیح باشد، از حضرت داود (ع) اقتباس کرده است، زیرا آن حضرت، ساعات شب و روز را بین فرزندان و اهل خانهاش تقسیم نموده بود، به طوری که ساعتی نبود، مگر این که یکی از فرزندان او نماز می خواند، خداوند خطاب به آنها می فرماید: اعملوا آل داود شکرا:
«به آنها گفتیم ای آل داود شکر (این همه نعمتها را) بجا آورید.» (سبا – ۱۳) – انوار البهیه، ص ۲۱۳٫
[۱۳۵] تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۸۹ – بحار، ج ۴۶، ص ۳۰۲٫
[۱۳۶] فروع کافی، ج ۶، ص ۴۴۶ – بحار، ج ۴۶، ص ۲۹۲٫
[۱۳۷] بحار، ج ۴۶، ص ۲۹۳٫
[۱۳۸] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۰٫
[۱۳۹] قمری: پرندهای است خاکی رنگ و کوچکتر از کبوتر، که جفت جفت با هم زندگی می کنند. (فرهنگ عمید).
[۱۴۰] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۷۱٫
[۱۴۱] اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۲٫
[۱۴۲] اصول کافی، ج ۲، ص ۱۷۹٫
[۱۴۳] همان مدرک، ص ۱۸۰٫
[۱۴۴] بحار، ج ۴۶، ص ۲۸۶٫
[۱۴۵] فروع کافی، ج ۷، ص ۵۵٫
[۱۴۶] بحار، ج ۴۶، ص ۳۰۲٫
[۱۴۷] بحار، ج ۴۶، ص ۲۴۷٫
[۱۴۸] کشف الغمه، ج ۲، ص ۳۵۳٫
[۱۴۹] یعنی مفهوم سورهی حمد، که در توحید و راه راست خلاصه می شود، در وجود ما عینیت یافته است.
[۱۵۰] خاتمه الغرر، ص ۲۵٫
[۱۵۱] مرجئه: طایفهای از اهل تسنن هستند که معتقدند اگر کسی ایمان به خدا داشته باشد، گناه و نافرمانیش آسیبی به او نمیرساند و اگر کافر باشد، اطاعت او سودی به حالش نخواهد داشت و … (سفینه البحار، ج ۱، ص ۵۱۰).
[۱۵۲] بحار، ج ۵۲، ص ۳۵۷ – ۳۵۸٫
[۱۵۳] همان مدرک.
[۱۵۴] روضه الکافی، ص ۲۹۴٫
[۱۵۵] بحار، ج ۵۲، ص ۳۴۸ – ۳۴۹٫
[۱۵۶] ارشاد شیخ مفید، ص ۳۴۱ تا ۳۴۵٫
[۱۵۷] فروع کافی، ج ۵، ص ۱۱۷٫
[۱۵۸] نیز روایت شده: امام باقر (ع) در ساعات آخر عمر، قسمتی از کفن خود را از پارچه سفیدی که با آن احرام حج بسته بود مشخص نمود. (بحار، ج ۴۶، ص ۲۳۱).
[۱۵۹] برگرفته از آیهی ۱۳۲ بقره.
[۱۶۰] اعیان الشیعه، ط ارشاد، ج ۱، ص ۶۵۹ – بحار، ج ۴۶، ص ۲۱۴٫
[۱۶۱] مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۲۱۰٫
[۱۶۲] اقتباس از بحار، ج ۴۶، ص ۳۳۱ و منتخب التواریخ، ص ۴۱۶٫
[۱۶۳] اقتباس از بحار، ج ۴۶،ص ۲۱۳ و ۲۱۴٫
[۱۶۴] اقتباس از بحار، ج ۴۶، ص ۲۱۳ و ۲۱۴٫
[۱۶۵] ترجمه ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۷۲٫
درباره مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِاَمْوالِکُمْ وَ اَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه ۴۱)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بندهاى که امر ما را زنده (و برپا) دارد … علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را (بى آنکه چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروى (و طبق آن عمل) مى کنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و … اماکن مذهبی، گردشگری و…
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و … جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴)
ز)طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و…
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و …
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) بازرگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور کاربران ۲۳۳۳۰۴۵(۰۳۱۱)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ ، شماره کارت :۶۲۷۳-۵۳۳۱-۳۰۴۵-۱۹۷۳و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خیابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج – به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او میفرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوستتر میداری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش میرَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو دریچهای [از علم] را بر او میگشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه میدارد و با حجتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت میسازد و او را میشکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن ناصبی. بیگمان، خدای متعال میفرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

امام باقر علیه السلام در عصر پدرش امام سجاد علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج × = 20