آرشیو ازدواج و همسران

 • همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […] 0

  همسران امام محمد باقر علیه السلام

  همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […]

  ادامه ...

 • بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(۳) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […] 0

  همسران امام باقر

  بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(۳) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […]

  ادامه ...

 • ۲۲ ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: ۱- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […] 0

  همسران امام باقر علیه السلام

  ۲۲ ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: ۱- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […]

  ادامه ...

 • مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […] 0

  ازدواج امام صادق

  مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیهالسلام از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت.یکی از همسران امام باقر علیهالسلام امفروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود. امفروه، نامش را از […] 0

  همسران و فرزندان امام باقر

  امام باقر علیهالسلام از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت.یکی از همسران امام باقر علیهالسلام امفروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود. امفروه، نامش را از […]

  ادامه ...

 • او مادر ابراهیم و عبیدالله بود.(۳)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی 0

  همسران امام باقر ام حکیم

  او مادر ابراهیم و عبیدالله بود.(۳)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی

  ادامه ...

 • ایشان نیز مادر علی و زینب و ام سلمه بودند.(۴)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی 0

  همسران امام باقر دو ام ولد

  ایشان نیز مادر علی و زینب و ام سلمه بودند.(۴)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:۱- امام صادق علیه السلام ۲- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […] 0

  همسران و فرزندان امام باقر

  امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:۱- امام صادق علیه السلام ۲- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […]

  ادامه ...

 • شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […] 0

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […]

  ادامه ...

 • در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [۲۲] نام بردهاند. همسران عبارتند از:۱- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […] 0

  همسران امام باقر

  در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [۲۲] نام بردهاند. همسران عبارتند از:۱- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […]

  ادامه ...